Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
authors:t:tavčar_ivan [2007-07-01 23:43]
127.0.0.1 external edit
authors:t:tavčar_ivan [2008-09-13 22:18] (current)
Line 5: Line 5:
  
   * [[google>​Ivan Tavčar|Ivan Tavčar]]   * [[google>​Ivan Tavčar|Ivan Tavčar]]
-  * [[wp>Ivan Tavčar|Ivan Tavčar]]+  * [[http://​sl.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Tavčar||W|Ivan Tavčar]]
  
-===== Texts ===== 
  
 +===== Prose =====
  
-==== Poetry ==== +  * [[http://​www.omnibus.se/​cgi-bin/​avtor.pl?​eF=IVATAV|Selected texts]]: 4000; Cvetje v jeseni; Grajski pisar; Izza kongresa; Janez Sonce; Mrtva srca; Otok in Struga; Visoška kronika; Vita vitae meae; V Zali
- +
- +
-==== Prose ==== +
- +
- +
-==== Drama ====+
  
  
 ===== Further links ===== ===== Further links =====
  
 +  * [[http://​www.ijs.si/​lit/​visoska.html-l2|Miran Hladnik: Tavčarjeva Visoška kronika]]